X-lam ( CLT )

Jsi zde : Home / Technická data

Technická data

Technická data panelů X-lam

Panely X-lam mají  nosnou funkci a užívají se jako nosné stěny, stropy a střechy.

Na základě statického výpočtu se užívají různé typy tlouštěk a skladeb panelů.

Základní rozměry panelů X-lam firmy KLH Massivholz:
Délka = l max 16,50 m
Šířka = h 2,95 m; 2,73 m; 2,50 m; 2,40 m

Tloušťky panelů:
3 vrstvy DQ : 57, 72, 94, 120 mm
3 vrstvy DL : 57, 60, 78, 90, 95, 108, 120 mm
5 vrstev DQ : 95, 125, 128, 158, 200 mm
5 vrstev DL : 117, 125, 140, 146, 162, 182, 200 mm
7 vrstev DL : 202, 208, 226, 230, 260, 280 mm
8 vrstev DL : 248, 300, 320 mm
(panely ze 7 vrstev se zdvojenou vnější vrstvou DL; panely z 8 vrstev se zdvojenou vnější a centrální vrstvou DL)

Na objednávku je možno vyrobit panely se speciální tloušťkou u projektů nad  1.000 m2 panelů.

Orientace vláken
DQ: vnější lamely orientované ve směru příčné osy panelu, označení DQ
DL: vnější lamely orientované ve směru podélné osy panelu, označení DL

Kvalita povrchu panelů X-lam
NSI: kvalita nepohledová, užití řeziva typu BC, řezivo hoblované, přípustné chyby řeziva (vypadavé suky apod.) s nepravidelností spár mezi jednotlivými lamelami.
ISI: kvalita pohledová - industriální, užití řeziva typu AB, řezivo hoblované, nebroušené, mírně viditelné vlnkování po hoblování; možná přítomnost spár mezi lamelami, včetně přítomnosti zbytků lepidla. Tato kvalita se doporučuje pro industriální objekty.
WSI: kvalita pohledová, užití řeziva AB s lepením do šířky, povrch hoblovaný a broušený.

Panely se vyrábějí z desek tloušťky mezi 19 a 40 mm. 
Vlhkost panelů ve výrobě je  12 % (+/- 2 %).

K slepení panelů se užívá lepidlo Purbon HB 110 firmy Collano. Jedná se o PUR lepidlo bez formaldehydu. Lepidlo je konformní s normou DIN 68141 a odpovídá kritériím stanoveným institutem FMPA Baden – Würtemberg a institutem Otto Grafa ze Stutgartu, předepsaných pro výrobu nosných prvků ze dřeva na základě norem DIN 1052 a EN 301.

Konstrukce a skladby staveb  X-lam

Pro konstrukce na bázi elementů X-lam se ve stručnosti postupuje následujícími kroky:
 • struktura složená z nosných stěn a stropů usazených na základu (základová ŽB deska nebo sklepení)
 • vnější tepelná izolace
 • vnější opláštění (omítka, provětrávaná fasáda apod.)

Statika

Ke zvláště sledovaným kritériím patří stabilita konstrukcí z hlediska seismické odolnosti a odolnosti proti větru. V mnoha evropských zemích je nutno zabezpečit konstrukci proti silám vyvolaným zemětřesením.

Vícevrstvé velkoformátové panely z masivního dřeva v tomto směru nabízejí mnoho výhod. Jejich pevnost a tuhost umožňuje v mnoha případech snížit počet tahových kotev na minimum.
V extrémních případech se tahové síly kotví pomocí přídavných ocelových prvků.
Pro konstrukci spojů je nutno vždy používat certifikované a výpočtem předepsané spojovací materiály. Toto platí obecně i o umístění vrutů ve vztahu k okrajům panelů v příčném řezu při konstrukci spojů.

Požární odolnost

Vlastnosti požární odolnosti u panelů X-lam se počítají na základě rychlosti odhořívání dřeva.

Statická požární odolnost "R"

Měří se v minutách a představuje dobu, po kterou minimálně musí budova odolávat ohni před vlastním zřícením.

Na základě rychlosti odhořívání určujeme různé hodnoty požární odolnosti:
 1. oheň zpomalující = R30
 2. vysoce zpomalující oheň = R60
 3. ohniodolné = R90
 4. vysoce ohniodolné = R180

Výpočet  požární odolnosti konstrukcí se provádí výpočtově dle normy ČSN  EN 1995-1-2 a provádí se pro každý projekt individuálně.


Pro běžné zatížení se dá obecně říci, že panely třívrstvé obecně splňují hodnoty R30 u stěn a  panely pětivrstvé obvykle splňují hodnoty R60 pro stěny a stropy. Užití panelů s požadovanou odolností R90 a více je bezpodmínečně nutné konzultovat s kompetentními specialisty.

Například dle provedených zkoušek v institutu pro technologie požární odolnosti IBS   pro stropy X-lam tloušťky 120 mm (např. 5vrstvý panel) bylo dosaženo požární odolnosti R60.

Požární odolnost "REI"

K tomu, aby struktura vykazovala hodnoty, např. REI30 nebo REI60, musí splňovat následující podmínky během zatížení ohněm:
 • během testu musí nosné prvky podrobené běžnému zatížení odolávat ohni minimálně 30 nebo 60 minut bez zřícení
 • většinou se pro testy užívá vyšší zatížení než běžné
 • dělící elementy (ať nosné, nebo nenosné) musí po dobu 30 nebo 60 minut zamezit prostupu kouře a jiných plynných produktů způsobených požárem
 • současně se na straně elementu nezatíženého požárem smí projevit příznaky odhořívání v minimální míře
 • na straně požáru se nesmí po uhašení uvolňovat hořlavé plyny
 • ze strany ohně nesmí v centrální části panelu překročit teplota tělesa o 140° Celsia teplotu, kterou měl vzorek na začátku měření
 • v žádném bodě nesmí teplota přesáhnout 180° Celsia nad hodnotu počáteční teploty
 • na konci pokusu musí zbývat minimálně 1 cm po celé ploše a musí odolávat nárazům a plnit dělící funkci
Panely X-lam typu KLH vyhoví všem uvedeným požadavkům.

K prohloubení nabízíme následující materiál ve formátu PDF: