Home

Jsi zde : Home /

X-lam

Popis panelů X-Lam

Název X-lam, v angličtině známý pod zkratkou CLT, označuje samonosný velkoformátový strukturální panel z masivního dřeva.
Jedná se o panely se základním rozměrem cca. 3m x 16m.

Masivní dřevěný vícevrstvý panel se vyrábí z uměle vysušeného, převážně smrkového řeziva. Dle statických požadavků se vyrábějí panely o 3, 5, 7 vrstvách.

Tyto panely v základním provedení jsou užívány jako elementy pro hrubou stavbu nosné struktury. Panely mohou být dodávány
ve třech typech pohledovosti:
 1. kvalita nepohledová (NSI) typ C
 2. kvalita pohledová - industriální (ISI) typ B
 3. kvalita pohledová (WSI) typ A
V prvním případě se předpokládá difúzí otevřená izolace a obložení z ineriéru. V prvním a druhém případě se jedná o element, které se z interiéru mohou nechat přiznané.

Panely se dodávají na stavbu přiřezané s vysokou přesností na CNC strojích přímo z Rakouska.

Jedna ze signifikantních charakteristik konstrukcí typu X-lam je rychlost výstavby. Manipulace na staveništi se uskutečňuje pomocí jeřábu.

Použití panelů X-lam

Panely X-lam se používají jako:

 • nosné stěny
 • nosné stropnice
 • střecha
 • panel vyztužený nosníky LD (Rippendecke velké rozpony)Výhody technologie X-lam

Hlavní výhody při užití panelů X-lam se dají shrnout do  5 bodů:

 • rychlost výstavby
 • nízkoenergetické stavby
 • ekologie a architektura pro udržitelný rozvoj
 • přesný výpočet nákladů již ve fázi projektu
 • vysoká statická odolnost, např. zemětřesení, vítr


Architekti používají dřevo všude tam, kde se prosadí jeho výhody proti stavbám z cihel a železobetonu, například:

 • výhodná proporce mezi vlastní hmotností a statickou nosností
 • možnost přestavby v budoucnosti
 • možnost eventuální demontáže a znovupostavení v jiné lokalitě


Díky velmi výhodné proporci hmotnost - pevnost se panely X-lam nabízejí také pro restrukturalizace a sanace budov.

V neposlední řadě je to komfort bydlení, který nabízí konstrukce z panelů typu X-lam. Tento aspekt vyplývá z následujících faktorů:

 • vysoká vzduchotěsnost
 • dobré izolační schopnosti v zimě i v létě
 • žádné toxické emise
 • dobrá samoregulace vlhkosti prostředí díky přirozené vlastnosti dřeva vázat a uvolňovat vlhkost z okolního prostředí

 

Technická data panelů X-lam

Panely X-lam mají  nosnou funkci a užívají se jako samonosné stěny, stropy a střechy.

Na základě statického výpočtu se užívají různé typy tlouštěk a skladeb panelů.

Základní rozměry panelů X-lam firmy KLH Massivholz:
Délka = l max 16,50 m
Šířka = h 2,95 m; 2,73 m; 2,50 m; 2,40 m

Tloušťky panelů:
3 vrstvy DQ : 57, 72, 94, 120 mm
3 vrstvy DL : 57, 60, 78, 90, 95, 108, 120 mm
5 vrstev DQ : 95, 125, 128, 158, 200 mm
5 vrstev DL : 117, 125, 140, 146, 162, 182, 200 mm<
7 vrstev DL : 202, 208, 226, 230, 260, 280 mm
8 vrstev DL : 248, 300, 320 mm
(panely ze 7 vrstev se zdvojenou vnější vrstvou DL; panely z 8 vrstev se zdvojenou vnější a centrální vrstvou DL)

Na objednávku je možno vyrobit se speciální tloušťkou u projektů nad  1.000 m2 panelů.

Orientace vláken
DQ: vnější lamely orientované ve směru příčné osy panelu, označení DQ
DL: vnější lamely orientované ve směru podélné osy panelu, označení DL

Kvalita povrchu panelů X-lam
NSI: kvalita nepohledová, užití řeziva typu BC, řezivo hoblované. Přípustné chyby řeziva (vypadavé suky apod.) s nepravidelností spár mezi jednotlivými lamelami.
ISI: kvalita pohledova - industriální, užití řeziva typu AB, řezivo hoblované nebroušené, mírně viditelné vlnkování po hoblování. Možná přítomnost spár mezi lamelami  jako i přítomnost zbytků lepidla. Tato kvalita se doporučuje pro industriální objekty.
WSI: kvalita pohledová, užití řeziva AB s lepením do šířky. Povrch hoblovaný a broušený.

Panely se vyrábějí z desek tloušťky mezi 19 a 40 mm. 
Vlhkost panelů ve výrobě je  12 % (+/- 2%).

K slepení panelů se užívá lepidlo Purbon HB 110 firmy Collano. Jedná se o PUR lepidlo bez formaldehidu. Lepidlo je konormní s normou DIN 68141 a odpovídá kritériím předepsaným FMPA Baden – Würtemberg a Institutem Otto Grat ze Stutgartu, předepsaných pro výrobu nosných prvků ze dřeva na základě norem DIN 1052 a EN 301.

Konstrukce a skladby staveb  X-lam

Základním principem konstruování s elementy X-lam jsou následující kroky:
 • nosná struktura složená z nosných stěn a stropů usazených na základu (zákl. ŽB deska nebo sklepení)
 • vnější tepelná izolace
 • vnější opláštění (omítka, provětrávaná fasáda apod.)

Statika

Jedním ze zvláště sledovaným kritérií patří stabilita konstrukcí z hlediska seismické odolnosti a větru. V mnoha evropských zemích je nutno chránit konstrukci proti silám vyvolaných zemětřesením.

Vícevrstvé velkoformátové panely z masivního dřeva v tomto směru nabízejí mnoho výhod. Jejich pevnost limituje v mnoha případech na minimum nutnost nadměrného kotvení v tahu.  
Tahové síly se v těchto případech kotví pomocí ocelových prvků.
Pro konstrukci spojů je nutno vždy používat certifikované a výpočtem předepsané spojovací materiály. Toto platí obecně i o umístění vrutů ve vztahu k okrajům panelů v příčném řezu.

Požární odolnost

Vlastnosti požární odolnosti u panelů X-lam se počítají na základě rychlosti odhořívání.

Statická požární odolnost "R"

Měří se v minutách a představuje dobu, po kterou minimálně musí budova odolávat ohni před zřícením.

Na základě rychlosti odhořívání normy určují různé hodnoty.
 1. oheň zpomalující R30
 2. oheň vysoce zpomalující  R60
 3. ohniodolné R90
 4. vysoce ohniodolné R180

Výpočet požární odolnosti konstrukcí se provádí výpočtově dle normy ČSN  EN 1995-1-2 a provádí se pro každý projekt individuálně.


Pro běžné zatížení se dá obecně říci, že  panely třívrstvé obecně splňují hodnoty R30 u stěn a panely pětivrstvé  R60 pro stěny a stropy. Užití panelů s požadovanou odolností R90 a více je bezpodmínečně nutné konzultovat s kompetentními specialisty.

Na příkladu dle zkoušek prováděných institutem pro technologie protipožární ochrany IBS panely pro stropy X-lam tloušťky 120 mm  dosahují požární odolnosti R60.

Požární odolnost "REI"

K tomu, aby struktura splňovala hodnoty, např. REI30 nebo REI60, musí splňovat elemnt následující podmínky během zatížení ohněm:
 • během testu musí nosné prvky zatížené běžným zatížením odolávat ohni minimálně 30 nebo 60 minut bez zřícení
 • vždy se pro testy užívá vyšší zatížení než bežné
 • dělící elementy (ať nosné nebo nenosné) musí po dobu 30 nebo 60 minut zamezit prostupu kouře a jiných plynných produktů způsobených požárem
 • současně se na straně elementu nezatíženého požárem smí projevit příznaky odhořívání v minimální míře
 • na straně požáru se nesmí po uhašení uvolňovat hořlavé plyny
 • ze strany ohně nesmí centrální části panelu překročit teplota tělesa o 140° Celsia teplotu, kterou měl vzorek na začátku měření
 • v žádném bodě nesmí teplota přesáhnout 180° Celsia nad hodnotu počáteční teploty
 • na konci pokusu musí zbývat minimálně 1 cm po celé ploše a musí odolávat nárazům a plnit dělící funkci
Panely X-lam firmy KLH vyhoví všem uvedeným požadavkům.